Όροι Χρήσης του Online-Office

Εισαγωγή – Η εταρεία

Η εταιρεία με την επωνυμία ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΚΙΤΖΕΛΑΚΗ, που εδρεύει στην Θέρμη, Κολοκοτρώνη 33, T.K. 57001, με Α.Φ.Μ. 145968401, Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης (εφεξής η «Εταιρεία») διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί στη διαδικτυακή διεύθυνση onlineoffice.gr (εφεξής «Online-Office» ή «Πλατφόρμα») καθώς και τις παρεχόμενες μέσω αυτού διαδικτυακές υπηρεσίες και λειτουργίες και φιλοξενεί τις πληροφορίες των επαγγελματικών λογαριασμών (profiles) δηλ. κείμενα, εικόνες, βίντεο.

Σκοπός του συστήματος είναι να παρέχει στους χρήστες – οι οποίοι θα το χρησιμοποιήσουν είτε με το ρόλο του Επαγγελματία, είτε με το ρόλο του Καταναλωτή υπηρεσιών / Πελάτη – τη δυνατότητα να διεξάγουν διαδικτυακές/ψηφιακές συνεδρίες, με σκοπό την παροχή επαγγελματικών συμβουλών και πληρορφόρησης και να τις κοστολογήσουν/εξοφλήσουν με βάση το χρόνο διάρκειας.

Η χρήση του Online-Office υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του Online-Office και κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί τις παραπάνω διαδικτυακές υπηρεσίες (εφεξής «Χρήστης»), με το ρόλο του πελάτη (εφεξής ως Πελάτης) ή με το ρόλο του επαγγελματία (εφεξής ως Επαγγελματίας).

Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στις Υπηρεσίες και χρήση αυτών, υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες του Online-Office

Το Online-Office αποτελεί μια πρωτοποριακή πλατφόρμα μέσω της οποίας επαγγελματίες διαφόρων κλάδων μπορούν να καταχωρήσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, καθώς και τη διαθεσιμότητα τους για online συνεργασία.

Αντιστοίχως οι πελάτες μπορούν να βλέπουν τα προφίλ των επαγγελματιών (βιογραφικα, παρεχόμενες υπηρεσίες, διαθεσιμότητα, κόστος συνομιλίας) και με τη δημιουργία λογαριασμού να αγοράζουν μονάδες τις οποίες μπορούν να καταναλώσουν επικοινωνώντας (βιντεοκλήση) με τον εκάστοτε επαγγελματία που τους ενδιαφέρει.

Οι χρήστες του Online-Office, ως πελάτες έχουν την δυνατότητα να αξιολογούν τον επαγγελματία με βαθμολογία και σχόλια μετά το πέρας της συνεργασίας τους, εφόσον το επιθυμούν.

Όσοι επαγγελματίες επιθυμούν να δημιουργήσουν διαδικτυακό προφίλ στην πλατφόρμα του Online-Office, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική online φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία τους και να την υποβάλλουν στο Online-Office, αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Πλατφόρμας.

Η αρχική ορθότητα των στοιχείων του επαγγελματίω επιβεβαιώνεται από το Online-Office και εν συνεχεία ο επαγγελματίας εντάσσεται στο δίκτυο των προβαλλόμενων συνεργατών του Online-Office, δηλ. διαθέτει προφίλ στο Online-Office, στο οποίο προβάλλεται το βιογραφικό του, η εξειδίκευση του και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος και η διαθεσιμότητά του.

Αντίστοιχα οι χρήστες που επιθυμούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο Online-Office ως πελάτες για να επικοινωνήσουν με κάποιον επαγγελματία καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τη σχετική online φόρμα εγγραφής, αποδεχόμενοι αντίστοιχα τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η βιντεοκλήση τόσο ο επαγγελματίας όσο και ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, μικρόφωνο, web camera).

Το Online-Office  υποστηρίζει τεχνικά την υπηρεσία βιντεοκλήσης, δεν είναι όμως υπεύθυνο για τα προβλήματα που σχετίζονται με τον εξοπλισμό του επαγγελματία και χρήστη (π.χ. μη επαρκής ή μη συμβατός εξοπλισμόςμ διακοπές ή καθυστερήσεις που οφείλονται σε κακή σύνδεση Internet κ.λπ.)

Τέλος, μέσω της πλατφόρμας παρέχεται σε όλους τους χρήστες, ως επαγγελματίες ή ως πελάτες η δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το Online-Office για οποιοδήποτε ζήτημα, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας.

Ο επαγγελματίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι η βιντεοκλήση πραγματοποιείται σε χώρο που αρμόζει στην περίσταση ώστε να μην διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα της συνομιλίας και να τηρεί την επαγγελματική του δεοντολογία.

Προϋποθέσεις χρήσης του Online-Office

Οι πληροφορίες που συμπληρώνουν οι χρήστες της πλατφόρμας ως επαγγελματίες πρέπει να παρέρχονται ορθά και με ακρίβεια.

Κάθε χρήστης, ως επαγγελματίας ή ως πελάτης. είναι υπεύθυνος για τη χρήση του Online-Office και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς.

Το Online-Office θεωρεί ότι τα στοιχεία που παρέχουν οι επαγγελματίες είναι αληθή και ακριβή. Ωστόσο οι πελάτες ωφείλουν να διενεργούν τις δικές τους έρευενες για την επαγγελματική επάρκεια των ειδικών με τους οποίους επικοινωνούν και να θεωρούν το Online-Office ως ένα μέσο αναζήτησης στοιχείων επικοινωνίας και μέσω επικοινωνίας με χρονοχρέωση και όχι ως επαγγελαμτικό επιμελητήριο.

Οι διαχειριστές του Online-Office δε ζητούν με κανέναν άλλο τρόπο στοιχεία ή δεδομένα χρηστών (επαγγελματιών ή πελατών) πέρα από τα στοιχεία που απαιτούνται από το σύστημα με τον πλέον ασφαλή τρόπο για την εγγραφή ή τη διαχείρηση των λογαριασμών (profiles).

Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα του Online-Office θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το Online-Office με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών του Online-Office από οποιοδήποτε άλλο χρήστη.

Απαγορεύεται στον χρήστη να κάνει παράνομη κατάχρηση των υπηρεσιών μας. Απαγορεύεται επίσης στον χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο.

Το Online-Office διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

Ο χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο Online-Office, καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, την διαχείριση των κωδικών πρόσβασης.

Η καταγραφή των συνομιλιών από τους χρήστες επιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.

Πολιτική αξιολογήσεων & σχολίων

Κάθε καταναλωτής έχει την ευκαιρία να υποβάλει βαθμολογία και σχόλια σχετικά με τους επαγγελματίες της πλατφόρμας με τους οποίους έχει συνομιλήσει

Η βαθμολογία και τα σχόλια είναι ορατά στο προφίλ των επαγγελματιών εφόσον έχουν περάσει την διαδικασία έγκρισης από την ομάδα του Online-Office.

Κάθε πελάτης οφείλει να υποβάλει τα σχόλια του με εύσχημο τρόπο και χωρίς ύβρεις. Ο χρήστης φέρει ατομικά την ευθύνη για χρήση από τον ίδιο τυχόν ανάρμοστων εκφράσεων και άσκοπης προσωπικής κριτικής ή/και αθέμιτων – προσβλητικών σχολίων.

Το Online-Office διατηρεί το δικαίωμα να επανέλθει και να αφαιρέσει σχόλια πελατών για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να φέρει πάντως ευθύνη το ίδιο για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τους.

Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι τα σχόλια των χρηστών είναι απλά απόψεις και δε θα πρέπει να βασίζεσθε σε αυτά. Οι αξιολογήσεις έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό για τους χρήστες του Online-Office.

Από τη στιγμή που ο καταναλωτής υποβάλει το σχόλιό του απαιτείται χρόνος πρωτού εγκριθεί από τους διαχειριστές του Online-Office (και εφόσον τηρούνται οι κανόνες)  προκειμένου να είναι ορατό στο προφίλ του επαγγελματία.

Στην περίπτωση που το Online-Office χρειασθεί περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το σχόλιο κάποιου χρήστη έρχεται μπορείς να έρθει σε επικοινωνία μαζί.

Εάν η αξιολόγηση αντίκειται στα χρηστά ήθη, είναι προσβλητική ή παρουσιάζει μία διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας και ως εκ τούτου τα σχόλια πλήττουν άδικα την αξιοπιστία του επαγγελματία τότε το σχόλιο δεν δημοσιεύεται στο προφίλ του.

Ο επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να διαγράψει σε οποιαδήποτε αξιολόγηση/σχόλιο επιθυμεί.

Ειδικές διαδικασίες

To Online-Office διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες :

 1. Να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να διακόψει από την πλερυρά του μιας τέτοια επικοινωνίας
 2. Να απενεργοποιήσει προειδποιητικά ή να διαγράψει οριστικά εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Online-Office μετά από σχετική προειδοποίηση τους

Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο επισκέπτης/χρήστης από το Online-Office και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του Online-Office, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσεως.

Το Online-Office μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων.

Σε καμία περίπτωση το Online-Office δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners.

Έτσι, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το Online-Office σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή ότι εγγυάται για αυτά.

Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών – χρηστών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Ενδεικτικά, το Online-Office δεν ευθύνεται εάν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων :

•           παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτου

•           δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικοί

•           εμπεριέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσεως

Το Online-Office δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους τόπους αυτούς και δεν συνδέεται με τους διαχειριστές των τόπων αυτών.

Όπου οι ιστοσελίδες μας παραπέμπουνμέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) σε άλλες ιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/ και διαχειριστές των σελίδων αυτών φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης τoυ Online-Office, όπως ενδεικτικά της ευθύνης για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης συνδεθεί με αυτές τις τοποθεσίες, φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο για τη σύνδεση και την πρόσβαση αυτή, χωρίς καμία εμπλοκή του Online-Office

Το Online-Office αναλαμβάνει την υποχρέωση εάν επισημανθούν σφάλματα από τον επισκέπτη/χρήστη να καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους.

Παρόλα αυτά ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και το Online-Office δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού του τόπου ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.

Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το Online-Office δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση του θα καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της πλατφορμας.

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή της πλατφόρμας, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα   με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας/παροχής των υπηρεσιών του Online-Office και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων.

Περαιτέρω ο διαχειριστής του Online-Office θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016/ΕΕ όπως ισχύει, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

Στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει να κλείσει το λογαριασμό του κ σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή χρημάτων του υπολοίπου που βρίσκεται στο λογαριασμό η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει το αντίτιμο των χρημάτων εντός τριάντα (30) ημερών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Από το ποσό θα παρακρατούνται λειτουργικά έξοδα 10% και πιθανόν τραπεζικά έξοδα αναλόγως τον τρόπο εξόφλησης που θα επιλέξει ο πελάτης.

Αναλόγως στη περίπτωση που ο επαγγελματίας ζητήσει την κατάργηση του προφίλ του από την πλατφόρμα, και σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή χρημάτων η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει αντίτιμο που αναλογεί στους μήνες που δεν θα γίνει η χρήση της πλατφόρμας βάση της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής και χωρίς την έκπτωση της προσφοράς της 12μηνης χρέωσης.

Η εκτέλεση επιστροφής χρημάτων θα πραγματοποιηθεί είτε με ηλεκτρονική είτε με τραπεζική συναλλαγή ανάλογα τη συμφωνία που θα γίνει μεταξύ των δύο πλευρών και πιθανόν να επιβαρυνθεί με τραπεζικά έξοδα προς ώφελος του τραπεζικού οργανισμού όχι του Online-Office.

Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το Online-Office, την έχουν τα Δικαστήρια της Ελλάδας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και όταν η πρόσβαση στο Online-Office γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος.

Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.

Η υποκλοπή στοιχείων καθώς και η αναδημοσίευσή τους, εφόσον πραγματοποιείται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των επαγγελματιών ή του Online-Office αποτελεί παράνομη πράξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο υποκλέπτων και θα αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Το Online-Office παρέχει απλώς τη δυνατότητα φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων των επαγγελματιών με σκοπό τη διευκόλυνση της επαφής επαγγελματιών και πελατών, και δε φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για το ύψος του κόστους ή τις παρεχόμενες από τους επαγγελματίες υπηρεσίες και τη σχετική.

Το Online-Office θεωρεί ότι τα στοιχεία που παρέχουν οι επαγγελματίες είναι αληθή και ακριβή. Ωστόσο οι πελάτες ωφείλουν να διενεργούν τις δικές τους έρευενες για την επαγγελματική επάρκεια των ειδικών με τους οποίους επικοινωνούν και να θεωρούν το Online-Office ως ένα μέσο αναζήτησης στοιχείων επικοινωνίας και μέσο επικοινωνίας με χρονοχρέωση και όχι ως επαγγελαμτικό επιμελητήριο.

Η χρήση της πλατφόρμας του Online-Office, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσεως.

Αν ο επισκέπτης/χρήστης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς για τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της πλατφόρμας του Online-Office.

Η χρήση της πλατφόρμας του Online-Office από τον επισκέπτη, συνιστά πλήρη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη, όλων των παρόντων Όρων Χρήσεως και των Όρων της Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Το Online-Office διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση της πλατφόρμας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά κάθε τροποποίηση με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του.

Η συνέχιση της χρήσης του Online-Office από τον χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Η χρήση της πλατφόρμας υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση.

Ο Χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Πνευματική & βιομηχανική ιδιοκτησία

Η πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού της, αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία του Online-Office  και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Δια του παρόντος δεν παρέχεται στον χρήστη οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί της πλατφόρμας, παρά μόνο οι εξουσίες χρήσης που ρητώς προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Παραχώρηση άδειας – περιορισμοί χρήσης

Υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης και με την Πολιτική Απορρήτου της πλατφόρμας, το Online-Office του παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητή άδεια να αποκτά πρόσβαση, να φορτώνει, να εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής του τις υπηρεσίες και το υλικό και εν γένει να χρησιμοποιεί αυτήν για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης.;

Εκτός των ρητά αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων, η πλατφόρμα και το υλικό αυτής δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, υποαδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή να παραχωρηθεί κατά χρήση.

Ρητά απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της υπηρεσίας και του υλικού και η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων.

Ομοίως, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα της πλατφόρμας, η αποσυμπίληση (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο).

Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα της υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Online-Office.

Επί τη βάσει των ανωτέρω, ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο της πλατφόρμας έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει, πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει την πλατφόρμα, το σχετικό με αυτήν λογισμικό ή δεδομένα της.

Περαιτέρω, δεσμεύεται να μην εισάγει την πλατφόρμα σε ευρετήριο, να μην την πλαισιώσει με άλλη πλατφόρμα, να μην την εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες της, να μην αντιγράψει την τοποθεσία της σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από την πλατφόρμα, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Online-Office.

Επίσης, απαγορεύονται ενέργειες για την παράκαμψη ή παραβίαση των κανόνων ασφάλειας ή κανόνων χρήσης περιεχομένου που προβλέπονται, εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της λειτουργικότητας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων) που περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο. Απαγορεύεται η χρήση της Πλατφόρμας για πρόσβαση, αντιγραφή, μεταφορά, κωδικοποίηση ή επαναμετάδοση περιεχομένου κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων του Online-Office ή τρίτων, καθώς και η αφαίρεση, απόκρυψη ή παραποίηση των δηλώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή των δηλώσεων άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων του Online-Office ή τρίτων που επικολλούνται ή περιέχονται ή προσπελαύνονται σε συνδυασμό με ή μέσω της Υπηρεσίας.

Απαγορεύεται η χρήση της πλατφόρμας με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών του ελληνικού νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών διατάξεων του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Οι χρήστες με τη χρήση της πλατφόρμας αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτής, ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται στο παρόν.

Χρήση της πλατφόρμας, η οποία συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης απαγορεύεται αυστηρά και θα επιφέρει αυτομάτως λήξη της ως άνω άδειας. Η άδεια που παραχωρείται στον Χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από το Online-Office, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση.

Αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής του Online-Office να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν, ωστόσο, ο χρήστης θεωρεί ότι μέσω της Πλατφόρμας παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, μπορεί να ενημερώνει το Online-Office, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@Online-Office.gr προσδιορίζοντας το τμήμα της Υπηρεσίας που θεωρεί ότι είναι προσβλητικό των δικαιωμάτων του, καθώς και τους λόγους που θεωρεί ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.

Διαθεσιμότητα και ομαλή λειτουργία

Το Online-Office καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας. Οι χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι η διαθεσιμότητα της πλατφόρμας μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της πλατφόρμας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι χρήστες συμφωνούν ότι το Online-Office δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα και το Online-Office δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και ο χρήστης ή/και ο χώρος παροχής της πλατφόρμας παραμένει μόνος υπεύθυνος για την καταβολή όλων των οφειλών στους αρμόδιους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών και την εξασφάλιση της πρόσβασής του στο διαδίκτυο.

Οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι το Online-Office μπορεί να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος της πλατφόρμας με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Για το λόγο αυτό το Online-Office δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτήν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ή την απώλεια του περιεχομένου της ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Το Online-Office δεν εγγυάται ότι η πλατφόρμα θα είναι συμβατή με τη συσκευή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε Χρήστη.

Λογισμικό διαθέσιμο σε αυτή την τοποθεσία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για τη χρήση της Πλατφόρμας ανήκουν στο Online-Office ή στους παροχείς/αδειοδότες αυτής.

Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες της Πλατφόρμας ενδεχομένως ο χρήστης ή/και ο χώρος σύνδεσης θα πρέπει να υπογράψει άδεια με τρίτους παροχείς λογισμικού.

Η δυνατότητά του χρήστη ή/και του χώρου σύνδεσης για πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχει υπογράψει τέτοιες άδειες.

Η χρήση αυτών των λογισμικών διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παροχής αδείας που εμπεριέχεται στο λογισμικό. Το Online-Office  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών.

Συνιστάται η μη εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού εάν ο χρήστης ή/και ο χώρος σύνδεσης δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης.

Εάν ο χρήστης ή/και ο χώρος σύνδεσης, ωστόσο, προβεί σε τέτοιες πράξεις παρά την έλλειψη αδείας, φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο.

Συντήρηση

Σε κάθε περίπτωση το Online-Office  διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος της Πλατφόρμας για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

Ασφάλεια

Αν και το Online-Office  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί η Πλατφόρμα από ψηφιακούς υιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Πλατφόρμα δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία.

Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και το Online-Office δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των Χρηστών από υιούς και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Υποχρεώσεις των χρηστών

Πέραν των περιγραφόμενων στις Ειδικές Προϋποθέσεις Χρήσης του Online-Office, οι Χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της πλατφόρμας.

Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της Πλατφόρμας:

 • Δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/ και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/ και σύννομη χρήση της Πλατφόρμας και των άλλων συνδεδεμένων με αυτήν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες
 • Δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Online-Office ή τρίτων
 • Δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου της Πλατφόρμας ή/και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του Online-Office
 • Δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω της πλατφόρμας ψηφιακούς υιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα
 • Δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από ττο Online-Office διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο
 • Δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δε δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες)
 • Δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο
 • Δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στην Πλατφόρμα, στο Υλικό που φιλοξενείται σε αυτήν, στους πηγαίους κώδικες (sourcecode) του λογισμικού που την αποτελεί, στον διακομιστή όπου αυτή φιλοξενείται ή/ και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω της Υπηρεσίας ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτήν
 • Δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης
 • Δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο
 • Δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιουδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Το Online-Office  θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό
 • Δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από την Υπηρεσία με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς πέραν των εμπορικών επικοινωνιών στις οποίες ο ίδιος ο Χρήστης συναινεί
 • Δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους
 • Θα πληροφορούν το Online-Office  αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της Πλατφόρμας από τρίτους

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του υλικού εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια του Online-Office. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης το Online-Office  θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

Παραβίαση των Όρων Χρήσης

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων χρήσης, οι χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία του Online-Office. Η μη ενάσκηση από το Online-Office των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά.

Ρητά το Online-Office  επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Σε περίπτωση που η χρήση της πλατφόρμας του Online-Office από κάποιον χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του, τότε οι διαχειρηστές έχουν το δικαίωμα να απενεργοποιήσουν προσωρινά ή και να διαγράψουν οριστικά το λογαριασμό του.

Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί ότι θα προστατεύει, θα υπερασπίζεται και θα αποζημιώνει το Online-Office, τους συνεργάτες, τους εργαζομένους και εν γένει το προσωπικό του για κάθε ζημία και έξοδο, χωρίς περιορισμό, που αυτή ενδεχομένως υποστεί και η οποία απορρέει από ή συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με κακή χρήση εκ μέρους του Χρήστη της Πλατφόρμας ή με παραβίαση των Όρων Χρήσης.

Λήξη

Το Online-Office  επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να καταγγείλει αζημίως και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη την συμφωνία που συνάπτει δυνάμει του παρόντος με τον κάθε Χρήστη αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εάν ο χρήστης παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή μέρος αυτών ή αν αδυνατεί να επιβεβαιώσει πληροφορίες που της παρέσχε ο Χρήστης στα πλαίσια χρήσης της Πλατφόρμας.

Πλήρης συμφωνία – Διαιρετότητα

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μαζί με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στην υπηρεσία αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ του Online-Office και κάθε χρήστη αναφορικά με τη χρήση της πλατφόρμας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δε θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

Εφαρμοστέο δίκαιο & δικαιοδσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Μέσα απόδειξης

Η τυπωμένη έκδοση της πλατφόρμας και των Όρων Χρήσης και οποιασδήποτε αλληλογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό μέσο ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Προσωπικά δεδομένα & Προστασία απορρήτου

Για την προστασία απορρήτου και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε τη Πολιτική Απορρήτου της πλατφόρμας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με την πλατφόρμα οι χρήστες μπορούν να επικοινωνού με τους διαχειριστές.